Udzielenie odpowiedzi na pytania Oferentów na etapie procedury przetargowej na realizację inwestycji.