Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

 • rozbudowę DK 79 w dostosowaniu do parametrów obciążenia nawierzchni 115 kN/oś przy zachowaniu podstawowych parametrów klasy drogi GP,
 • wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni,
 • poszerzenia jezdni (dobudowa pełnej konstrukcji) wraz z wgłębną przebudową konstrukcji poboczy,
 • wykonanie warstwy ścieralnej SMA 8 (nawierzchnia o obniżonej hałaśliwości) lub innej w uzgodnieniu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad,
 • korektę łuków poziomych i pionowych drogi,
 • poprawę bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz inne elementy poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • rozbudowę/przebudowę skrzyżowań (korekta geometrii, korekta łuków wyokrąglających, budowa pasów włączenia lub wyłączenia, pasów dla pojazdów skręcających w lewo lub w prawo, wysp kanalizujących, ew. przebudowa skrzyżowania na typu rondo),
 • budowę ekranów akustycznych lub innych zabezpieczeń akustycznych w miejscach ponadnormatywnych przekroczeń hałasu, a w pozostałych miejscach pozostawienia miejsca pod ekrany,
 • przebudowę zatok autobusowych, łącznie z ich sytuacyjną korektą oraz ew. budową nowych zatok autobusowych wraz z peronami i wiatami przystankowymi dla pasażerów,
 • budowę pasów dla lewoskrętów w zasadnych przypadkach,
 • rozbudowę/przebudowę ciągów istniejących chodników i zjazdów zarówno indywidualnych jak i publicznych oraz ew. budowa nowych odcinków chodnika i ewentualnie ciągów pieszo-jezdnych.
 • rozbudowę/przebudowę elementów odwodnienia wraz z budową urządzeń podczyszczających wody opadowe i roztopowe,
 • ewentualną budowę zbiorników retencyjnych, retencyjno-infiltracyjnych wraz z budową dróg dojazdowych do projektowanych zbiorników (w przypadku wystąpienia takiej potrzeby),
 • rozbudowę/przebudowę istniejących przepustów i obiektów mostowych oraz ewentualną budowę nowych przepustów i obiektów mostowych w zależności od potrzeb wynikających z rozwiązań projektowych,
 • budowę obiektów i urządzeń wynikających z wymogów ochrony środowiska (dostosowanie niektórych przepustów lub budowa nowych do celów przejść dla zwierząt średnich, małych i płazów),
 • usunięcie obiektów będących w pasie drogowym,
 • rozbudowę/przebudowę sieci i urządzeń uzbrojenia terenu kolidujących z inwestycją,
 • budowę kanału technologicznego,
 • przeniesienie kapliczek (miejsc sakralnych i innych) w porozumieniu z konserwatorem zabytków, o ile będzie to konieczne,
 • projekty rozbiórek obiektów koniecznych do wyburzenia,
 • wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
 • rozbudowę/przebudowę istniejących urządzeń telematyki drogowej (m. in. monitoringu wizyjnego, meteorologicznego oraz sterowania ruchem),
 • analizę zasadności zastosowania/montażu barier energochłonnych przy bramownicach Viatoll,
 • wycinkę drzew i krzewów, jeżeli zajdzie taka potrzeba,
 • zaprojektowanie przejść dla pieszych wraz z niezbędnymi pomiarami.

Długość odcinka od km. 360+900 – 373+620.

Z uwagi na ogłoszone postępowanie przetargowe dla „Opracowania dokumentacji projektowej STEŚ-R wraz z uzyskaniem decyzji DŚU dla budowy obwodnicy Chrzanowa i Trzebini w ciągu drogi krajowej DK79” zakres projektu rozbudowy drogi krajowej DK79 Rudawa-Młoszowa zostaje ograniczony do km 373+620 tj. do miejscowości Filipowice.

Pozostały możliwy zakres prac projektowych nie wyszczególniony powyżej wynikał będzie z potrzeb w trakcie projektowania, a także obowiązków wynikających z realizacji zamówienia.

 

Liczba odsłon: 109647